Reklamacje i warunki gwarancji


 • Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Please type your full name.
  Nieprawidłowe dane
  Uzupełnij proszę
  Uzupełnij proszę
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Aby dodać kilka przytrzymaj ctrl podczas wybierania zdjęć
  Nieprawidłowe dane
 • 1. Gwarant udziela Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty oraz zapewnia sprawne ich funkcjonowanie, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji.
  2. W okresie trwania gwarancji, Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwe produkty. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa produktu nie jest możliwa lub koszt naprawy jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego produktu, zobowiązany jest wymienić produkt na wolny od wad.
  3. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek awarii produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta jest dostarczenie części zamiennych, naprawa lub wymiana produktu na wolny od wad.
  4. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, w tym uszkodzeń mechanicznych.
  5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkt w przypadku stwierdzenia:
  - jakiejkolwiek modyfikacji produktu dokonanej przez Kupującego
  - ingerencji w produkt osób nieuprawnionych
  - jakichkolwiek prób naprawy produktu przez osoby nieuprawnione
  - niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu
  - uszkodzeń mechanicznych powstałych po podpisaniu protokołu odbioru, wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu
  - wystąpienie zaległości płatności za produkt, przekraczającej 14 dni od daty wymagalności faktury
  6. Termin składania reklamacji: reklamacja może być wniesiona w okresie trwania gwarancji, tj od dnia sprzedaży produktu. Reklamacje zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględniane.
  7. Kupujący jest zobowiązany złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady/usterki produktu.
  8. Miejsce i sposób składania reklamacji: reklamacja powinna być zgłoszona poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej www.knopf.com.pl, w siedzibie Gwaranta lub przesłana na adres: B&K Michał Knopf, 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 69/71.
  9. Treść zgłoszenia reklamacyjnego – reklamacja przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.knopf.com.pl, w siedzibie Gwaranta i Dystrybutorów.
  10. Do formularza reklamacyjnego należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup produktu, tj zlecenie, paragon lub fakturę VAT. W przypadku niedołączenia niezbędnych dokumentów potwierdzających zasadność zgłoszenia reklamacji, Kupujący ma prawo dostarczyć je w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia formularza, co jednocześnie skutkować będzie wydłużeniem czasu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów w ustalonym terminie, reklamacja zostaje uznana za niezasadną.
  11. Termin przyjęcia reklamacji: za termin przyjęcia reklamacji uznaje się dzień, w którym formularz reklamacji wraz z dokumentami potwierdzającymi jej zasadność dotarł do siedziby Gwaranta. Niepoprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego skutkować będzie wydłużeniem czasu rozpatrzenia reklamacji.
  12. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty dotarcia formularza do siedziby firmy.
  13. Gwarant może uznać, odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji. Gwarant udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 14 dni roboczych od momentu przyjęcia kompletnego formularza reklamacyjnego.
  14. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych jest niemożliwe, Gwarant informuje Kupującego o niemożności dotrzymania terminu podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany czas zajęcia stanowiska, nie przekraczający 30 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji.
  15. Za termin odpowiedzi na reklamację uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez Gwaranta.
  16. W przypadku uznania lub częściowego uznania zasadności reklamacji, Gwarant zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego produktu. W przypadku konieczności zabrania reklamowanego produktu od Kupującego w celu usunięcia wad/naprawy/wymiany, Gwarant nie ma obowiązku zapewnienia produktu zastępczego na czas naprawy.
  17. Kupującemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Po upływie tego terminu, odwołanie zostaje odrzucone.
  18. Utrata gwarancji
  - usiłowanie napraw we własnym zakresie lub przez osoby nieupoważnione
  - dokonanie samodzielnych ingerencji w produkt, tj nawiercanie, skracanie, zwężanie etc.
  - zgubienie karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu
  - uszkodzenie produktu na skutek niewłaściwego użytkowania
  - rażące odstępstwa od instrukcji montażu
  - stwierdzenie zaniedbań w przechowywaniu, użytkowaniu i konserwacji produktu, w szczególności brak zabezpieczenia przed działaniem sprzętów i materiałów budowlanych
  - brak zadaszenia w przypadku drzwi zewnętrznych
  19. Pozostałe kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gwaranta.